Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego

Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego

4.11 - 1251 ratings - SourceOpracowanie zmierza do okreA›lenia paradygmatu rozumienia klauzuli dobra wspA³lnego zawartej w art. 1 Konstytucji z 1997 r. i treA›ci sformuA‚owanej w nim zasady. Argumentuje siA™, A¼e a€“ m. in. ze wzglA™du na zachowanie materialnej toA¼samoA›ci konstytucji a€“ kluczowa dla realizacji postawionego celu jest analiza prac przygotowawczych. Analiza ta pozwala na postawienie tezy, A¼e dobro wspA³lne to a€“ okreA›lana na pA‚aszczyAonie wspA³lnoty politycznej a€“ suma warunkA³w A¼ycia spoA‚ecznego umoA¼liwiajA…cych i uA‚atwiajA…cych rozwA³j wszystkich czA‚onkA³w tej wspA³lnoty i tworzonych przez nich spoA‚ecznoA›ci. Szeroko przedstawiona jest szersza, siA™gajA…ca staroA¼ytnoA›ci, filozoficzna tradycja ideowa leA¼A…ca u podstaw identyfikowanego paradygmatu konstytucyjnego pojA™cia dobra wspA³lnego, oraz polskie tradycje konstytucyjne powiA…zane z podjA™tA… problematykA…. Argumentuje siA™, A¼e ustrojodawca wskazaA‚ okreA›lonA… tradycjA™ ideowA… jako wyznaczajA…cA… podstawowy kontekst wyznaczajA…cy rozumienie klauzuli dobra wspA³lnego oraz wprost zdystansowaA‚ siA™ wobec centralnych elementA³w ujA™cia dobra wspA³lnego wA‚aA›ciwego konstytucji kwietniowej z 1935 r., pozostajA…c w tradycji, do ktA³rej naleA¼aA‚a Konstytucja 3 Maja. SformuA‚owana w art. 1 Konstytucji z 1997 r. zasada dobra wspA³lnego gA‚oszA…ca, A¼e a€žRzeczpospolita Polska jest dobrem wspA³lnym wszystkich obywatelia€, sytuuje dobro wspA³lne u podstaw caA‚ego porzA…dku konstytucyjnego. Po zidentyfikowaniu zasadniczych elementA³w tej zasady argumentuje siA™, A¼e jest ona zasadA… pierwszA…, strukturalnie powiA…zanA… z kaA¼dym elementem systemu prawnego. Argumentuje siA™ na rzecz tezy o integralnym powiA…zaniu dobra wspA³lnego z godnoA›ciA… i uznaniu wolnoA›ci i praw czA‚owieka za zasadniczy element dobra wspA³lnego. Opracowana koncepcja zostaje zaaplikowana do orzecznictwa TrybunaA‚u Konstytucyjnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, A¼e orzecznictwo to nie jest, jak dotA…d, oparte na spA³jnej koncepcji dobra wspA³lnego. Nierzadko przyjmowana jest perspektywa typowa dla a€“ odrzuconego przez ustrojodawcA™ a€“ ujA™cia w duchu konstytucji kwietniowej, w ktA³rej dobro wspA³lne przeciwstawiane jest prawom czA‚owieka; obecne sA… jednak takA¼e elementy typowe dla ujA™cia klasycznego, w duchu Konstytucji 3 Maja. AnalizA™ dopeA‚niajA… postulaty dotyczA…ce dalszego ksztaA‚towania orzecznictwa TK odwoA‚ujA…cego siA™ do dobra wspA³lnego.ZmierzajA…c do dookreA›lenia relacji miA™dzy dobrem wspA³lnym a interesem publicznym, interesem wspA³lnym itp. oraz wolnoA›ciami i prawami czA‚owieka i obywatela, moA¼na zauwaA¼yA‡, A¼e w myA›l koncepcji uznanej tu za paradygmatycznA… a€ždobroanbsp;...


Title:Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego
Author: Marek Piechowiak
Publisher:Biuro Trybunału Konstytucyjnego - 2012-02-01
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA